72

    Handboek

wiskundedidactiek


Redactie Paul Drijvers
Anne van Streun
Bert Zwaneveld
  
Bedoeld voor aanstaande wiskundeleraren in (de tweede fase van) het voortgezet onderwijs, maar ook voor hun collega's die daar al werkzaam zijn, voor opleiders in het eerste- en tweedegraads gebied, auteurs van schoolmethoden en andere belangstellenden.
  
Uitgave 6e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-130-1
 400 pagina's
Prijs € 34,00

Het Nederlandse wiskundeonderwijs ziet er heel anders uit dan in 1974, toen het invloedrijke boek Didactiek van de wiskunde van Joop van Dormolen verscheen: toepassingen en ICT-gebruik hebben bijvoorbeeld een grotere rol gekregen. Daarnaast is ook de wetenschappelijke kennis over leren en onderwijzen van wiskunde enorm uitgebreid. Om deze kennis toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen, schreven de universitaire wiskundedidactici in Nederland samen dit handboek voor wiskundedidactiek.

Het Handboek wiskundedidactiek biedt ondersteuning aan de wiskundeleraar die actief aan de slag wil met het verbeteren van het eigen onderwijs. Geen teksten die voorschrijven wat de docent zou moeten doen en hoe dan, maar wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden om de didactische bekwaamheid verder te ontwikkelen.

Het eerste hoofdstuk schetst een theoretisch kader over het opslaan van kennis in het menselijk geheugen, verschillende vormen van wiskundige kennis die we bij onze leerlingen willen ontwikkelen en de werkwijzen die je daarvoor als wiskundeleraar in de les kunt gebruiken. In de volgende hoofdstukken wordt dit uitgewerkt voor verschillende wiskundige deelgebieden, zoals algebra, analyse, meetkunde, kansrekening en statistiek. Vervolgens komen overstijgende onderwerpen aan bod zoals modelleren, de inzet van ICT en het toetsen van de verschillende leerdoelen. Het laatste hoofdstuk gaat in op het wiskundige denken en de manieren waarop dit kan worden bevorderd.

 Inhoudsopgave
1. Leren en onderwijzen van wiskunde7. Statistiek
2. Variabelen en vergelijkingen8. Modelleren
3. Functies9. ICT in het wiskundeonderwijs
4. Afgeleide10. Wiskundetoetsen
5. Meetkunde11. Wiskundige denkactiviteiten
6. Kansrekening

Paul Drijvers is universitair hoofddocent aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

Anne van Streun is wiskundedidacticus, emeritus hoogleraar Education of mathematics and natural sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bert Zwaneveld is emeritus hoogleraar Professionalisering van de leraar, in het bijzonder in het onderwijs in de wiskunde en in de informatica, aan de Open Universiteit.

"Het geeft richting en inspireert, maar wijst de lezer ook op zijn of haar verantwoordelijkheid."
"Het toont wiskundedidactiek als een volwaardige academische discipline, bovendien in de goede zin van het woord: met de nodige afstand maar tegelijk nauw betrokken op het wiskundeonderwijs zelf."
"Ik heb alvast de beslissing genomen om het vanaf volgend jaar intensief te gebruiken in mijn cursus wiskundedidactiek. Dat zal de kwaliteit van mijn onderwijs zeker ten goede komen. Maar natuurlijk blijf ik baas boven boek: ik sta nu voor de uitdaging om boeiende lessen te ontwerpen die aansluiten bij dit materiaal."
Johan Deprez in Nieuw Archief voor Wiskunde, juni 2013

Bij deze uitgave zijn bijlagen beschikbaar: