• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Levering en uitvoering
Artikel 7 - Klachtenregeling


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Epsilon Uitgaven.
2. Consument: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst.
3. Overeenkomst: een geplaatste bestelling.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.


Artikel 2 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling plaatst.
2. Indien de consument een bestelling plaatst, bevestigt de ondernemer deze bestelling. Zolang de bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
4. De ondernemer zal bij het plaatsen van een bestelling aan de consument de volgende informatie verstrekken:
    a. de prijs van het product;
    b. deze Algemene Voorwaarden;
    c. de Privacyverklaring.
5. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
5. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht zendt hij het product terug conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
9. De ondernemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping door de consument een ontvangstbevestiging.
10. De ondernemer vergoedt de betalingen voor het geretourneerde product binnen 14 dagen nadat de consument het product heeft teruggezonden.


Artikel 5 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 6 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.


Artikel 7 - Klachtenregeling

Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.