• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Handboek natuurkundedidactiek

Koos Kortland, Ad Mooldijk, Hans Poorthuis

€ 36,-

incl. 9% BTW

Dit boek is bedoeld voor gebruik bij het onderdeel vakdidactiek in de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding als kennisbasis voor (aanstaande) natuurkundeleraren. Het biedt daarnaast ondersteuning aan de natuurkundeleraar die actief aan de slag wil met het verder ontwikkelen van het eigen onderwijs. De teksten in dit handboek schrijven niet voor wat een leraar hoe zou moeten doen, maar geven op praktijkervaringen gebaseerde en/of wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden.

Deel: Epsilon Uitgaven 88 | ISBN: 9789050411639 | Druk: 5, 2023 | Aantal pagina’s: 412 | Onderwerp: natuurkunde | Doelgroep: leraren en leraren in opleiding

Op voorraad

Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van:

Koos Kortland, emeritus universitair docent/onderzoeker aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Ad Mooldijk, natuurkundedidacticus/lerarenopleider aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Hans Poorthuis, natuurkunde-didacticus/lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht.

De volgende auteurs hebben een bijdrage geleverd: Gerben Bakker, Hans van Bemmel, Ed van den Berg, Dave van Breukelen, Onne van Buuren, Peter Dekkers, Gerald van Dijk, Harrie Eijkelhof, Kees Klaassen, Martijn Koops, Koos Kortland, Anne Land-Zandstra, Erik Meij, Ad Mooldijk, Jos Paus, Henk Pol, Freek Pols, Hans Poorthuis, Lesley de Putter, Elise Quant, Jan van Riswick, Onne Slooten, Marieke Snelder, Wim Sonneveld, Wouter Spaan, Ton van der Valk, Jan van der Veen, Mirjam Venneker, Kars Verbeek, Paul Verhagen, Marjolein Vollebregt, Loran de Vries.

  1. Natuurkunde
  2. Les- en leerstofopbouw
  3. Begripsontwikkeling
  4. Leerstofdomeinen
  5. Vaardigheidsontwikkeling
  6. Samenhang
  7. Ontwikkeling en samenwerking

Meer informatie

Het eerste hoofdstuk geeft een inleiding op het karakter van het vak natuurkunde: de mogelijke combinaties van curriculumaccenten en onderwijsdoelen die bepalend zijn voor het beeld van het vak dat we aan leerlingen overbrengen. De hoofdstukken 2, 3 en 4 geven zicht op de theorie en praktijk van domeinspecifi eke les- en leerstofopbouw en van begripsontwikkeling bij leerlingen, met de verschillende mogelijke vakdidactische benaderingen bij het vormgeven van de lespraktijk. In vervolg daarop geeft hoofdstuk 5 zicht op de theorie en praktijk van vaardigheidsontwikkeling bij leerlingen door het schetsen van globale leerlijnen voor probleemoplossen, onderzoeken, ontwerpen, modelleren en oordeels- en besluitvorming. In hoofdstuk 6 komt de samenhang met andere natuurwetenschappelijke vakken en onderwijsvormen aan bod. In het laatste hoofdstuk staat het verder verbeteren van het eigen onderwijs door professionalisering en lesmateriaalontwikkeling, al dan niet in combinatie met onderzoek, centraal. Via de website www.natuurkundedidactiek.nl is een verdere verbreding, verdieping en onderbouwing mogelijk door het raadplegen van lesmateriaalvoorbeelden, websites en oorspronkelijk bronnenmateriaal. Diezelfde website geeft ook ondersteuning voor lerarenopleiders bij het gebruik van dit handboek in de vorm van mogelijke en naar eigen inzicht aanpasbare cursusactiviteiten.