• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Moderne Planimetrie

Jan van IJzeren

€ 10,-

€ 19,-

incl. 9% BTW

De auteur gaat er vanuit dat wiskunde een speciale denkwijze en redeneertrant geeft, waarin overigens de Grieken ons zijn voorgegaan. Als ergens de dwingende macht van een denkwijze naar voren komt, is het in de wiskunde. Daarnaast is er de onmiskenbare schoonheid van het vak. In het onderwijs zouden, naast het nuttigheidsaspect, deze twee aspecten altijd tot hun recht moeten komen. Omstreeks 1900 legde Hilbert de grondslag voor de moderne meetkunde. Deze vraagt om enige algebraïsche kennis, waarmee dan op enkele toevoegingen na, dezelfde onderwerpen als in de oude vlakke meetkunde worden behandeld. Indien men zich deze nieuwe opzet jeunt, levert dit een duidelijke presentatie van de innerlijke structuur van de meetkunde. Tevens is er een veel ruimer gebied van geldigheid.

Deel: Epsilon Uitgaven 39 | ISBN: 9789050410465 | Druk: 1, 1997 | Aantal pagina’s: 208 | Onderwerp: meetkunde, toepassingen van de wiskunde, natuurkunde | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, onderzoekers

Op voorraad

Jan van IJzeren (1914-1998) werd geboren in Den Haag. na het behalen van het gymnasiumdiploma begon hij met de studie wiskunde in Leiden, maar zwaaide in verband met de werkgelegenheid om naar rechten. Een mooi resultaat betreffende de stelling van Morley was aanleiding om, als meester in de rechten, een boek over meetkunde te gaan schrijven. Dit werk verscheen in 1941. In de bezettingstijd ging hij werken in het levensverzekeringsbedrijf, maar raakte in een poging ter vermijding van te werkstelling door de bezetter, in een gevaarlijk avontuur in Duitsland verzeild. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij wiskunde-assistent in Delft, deed doctoraal examen en ging een tiental jaren bij het Centraal Bureau voor Statistiek werken. Het vele ambtelijke werk was aanleiding om over te stappen naar de nieuwe TH te Eindhoven, waar hij tot zijn 65ste in functie bleef. Uit onverwachte hoek – Boedapest – kwam in 1987 de mogelijkheid om te promoveren op een fundamenteel valutaprobleem dat hij bij zijn loopbaan bij het CBS had opgelost. Zijn blijvende interesse in de meetkunde leidde tot het onderhavige boek.

 1. Modellen, axioma’s, vlakken
 2. Axioma D, vectoren, puntspiegeling
 3. Axioma D, lijnspiegeling, harmonische ligging
 4. Verhoudingen, dilataties, volgorde van operaties
 5. Rekenregels, coördinaten, verfijnde stellingen
 6. Algebraïsche intermezzo
 7. Axioma P, affine meetkunde, oppervlakte
 8. Metrische meetkunde; afstandsmeetkunde, loodrechte stand
 9. Nulrichtingen, ontaarding, sanering
 10. Gelijkvormige figuren, hoeken, spiegeling
 11. Cirkel, inversie, polaire ligging
 12. Draaistrekking, goniometrie, isogonale toevoeging
 13. Driehoekskransen, antigonale toevoeging
 14. Halfrechten, wervels, halfkoordenvierhoek
 15. Derderechten, trisectricen, Morley-driehoeken
 16. Ordening, evenlange bisectricen, nabeschouwing